Dokumenti

STATUT
SINDIKATA ZAPOSLENIH U ZAŠTITARSKOJ DJELATNOSTI
I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1
Sindikat Zaposlenih u zaštitarskoj djelatnosti (u daljnjem tekstu:“SZZD“) je neovisna, samostalna, dobrovoljna, interesna i nestranačka udruga zaposlenih u privatnom i javnom sektoru te državnim institucijama koje koriste zaštitarsku djelatnost, utemeljena na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje svojih članova organiziranih u podružnice i povjereništva.
Članak 2
Ovim se Statutom utvrđuje svrha Sindikata, unutarnji ustroj, naziv, sjedište, područje djelovanja, znak, tijela Sindikata, način izbora i opoziva tih tijela, ovlaštenja tijela Sindikata, postupak učlanjivanja i prestanka članstva, način određivanja visine članarine, način donošenja i izmjene Statuta, pravilnika i drugih općih akata i način stjecanja imovine, raspolaganja imovinom i nadzora nad njom, te prestanak rada Sindikata.
Članak 3
(1) Sindikat je pravna osoba neovisna od poslodavca i njegovih udruga. (2) Sindikat čine svi njegovi ustrojstveni oblici utvrđeni ovim Statutom. (3) Sindikat se za ostvarenje interesa članova bori svim sredstvima koja nisu zabranjena Ustavom i zakonima. (4) Sindikat predstavlja članstvo, pregovara u ime članstva, štiti članove osiguravanjem besplatne pravne pomoći i sudske zaštite, novčane pomoći te organizira i vodi štrajk. (5) Sindikat surađuje na načelima sindikalne solidarnosti s demokratskim sindikalnim udrugama istih ili srodnih interesa kako u zemlji tako i u inozemstvu te se u takve udruge može udružiti.
II NAČELA SINDIKALNOG DJELOVANJA
Članak 4
Sindikat djeluje na načelima: – demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje svojih članova, – samostalnosti i neovisnosti, – solidarnosti, uzajamnosti, ravnopravnosti i međusobnog uvažavanja svih članova, – odgovornosti izabranih i imenovanih povjerenika, sindikalnih predstavnika i nositelja aktivnosti rada Sindikata, – slobode izbora oblika organiziranja te – slobodnog i dragovoljnog udruživanja i povezivanja u udruge i udruge više razine.
III SVRHA SIDIKALNOG DJELOVANJA
Članak 5
Sindikat djeluje u svrhu:
– okupljanja i učlanjenja službenika i namještenika i zaposlenika drugih službi i pravnih osoba u Sindikat bez obzira na rasu, etničku pripadnost ili boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje,nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovno stanje, članstvo u sindikatu, obrazovanje, društveni položaj, bračni ili obiteljski status, dob, zdravstveno stanje, invaliditet, genetsko naslijeđe, rodni identitet, izražavanje ili spolnu orijentaciju, radi promicanja i zaštite njihovih prava i interesa iz Ustava, zakona i kolektivnog ugovora,
– pregovaranja i sklapanja kolektivnog ugovora,
– borbe za slobodnu, demokratsku, pravnu i socijalnu državu, dignitet struke i društva u cjelini,
– utvrđivanja cijene rada i ostalih uvjeta rada dostojna čovjeka,
– osiguranja stalnosti zaposlenja i prava na rad,
– borbe za poboljšanje životnih i radnih uvjeta te zaštite na radu,
– organiziranja članstva te ostvarenje prava na štrajk i provođenje štrajka,
– osiguranja potpore članovima utemeljenjem fondova za pomoć,
– obrazovanja članstva za sindikalno djelovanje te
– ostvarenja drugih sadržaja koji proizlaze iz inicijative članova Sindikata.
IV NAZIV, ZNAK I PEČAT
Članak 6
Sindikat ima naziv: SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZAŠTITARSKOJ DJELATNOSTI. (2) Skraćeni naziv Sindikata je: SZZD.
(3) Sjedište Sindikata je u: Predavec, Dubravačka 43 10312 Kloštar Ivanić
Članak 7
Znak Sindikata :
Članak 8
Pečat Sindikata je okruglog oblika promjera 35 mm, a sadrži tekst naziva Sindikata: SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZAŠTITARSKOJ DJELATNOSTI te u sredini kraticu SZZD.
V PODRUČJE SINDIKALNOG DJELOVANJA
Članak 9
Sindikat djeluje na području Republike Hrvatske.
VI PREDSTAVLJANJE, ZASTUPANJE I JAVNOST RADA SINDIKATA
Članak 10
(1) Sindikat predstavlja i zastupa predsjednik Sindikata, a u slučaju
spriječenosti jedan od njegovih zamjenika ili drugi član Sindikata, po
ovlasti predsjednika Sindikata.
(2) Predsjednik Sindikata može, po potrebi, opunomoćiti određenu
fizičku ili pravnu osobu za obavljanje pojedinih radnji za Sindikat.
Članak 11
(1) Rad Sindikata je javan.
(2) Javnost rada Sindikata ostvaruje se redovitim obavještavanjem
članstva o radu tijela Sindikata preko povjerenika, Sindikalnog lista, web stranica Sindikata, priopćenjima i istupima u sredstvima javnog priopćavanja i na drugi pogodan način.
VII ČLANSTVO SINDIKATA
Članak 12
Svi koji su zaposleni u zaštitarskom sektoru, svi koji posjeduju rješenje o pravu obavljanja djelatnosti, čuvara, zaštitara, zaštitara tehničara, detektiva, vatrogasca.
Svi zaposlenici kod bilo koje pravne ili fizičke osobe koji se bave zaštitarskom djelatnosti dobrovoljno se učlanjuju u Sindikat i istupaju iz Sindikata.
Svi koji svojim djelovanjem žele pomoći sindikatu.
Članak 13
Sindikat čine članovi Sindikata organizirani u podružnice i povjereništva.
Članak 14
(1) članom Sindikata postaje zaposlenik koji prihvaća Statut Sindikata, potpiše pristupnicu u sindikalnoj podružnici i uplati prvu članarinu.
(2) članu Sindikata izdaje se sindikalna iskaznica koja je vlasništvo Sindikata.
(3) Izuzetno, u slučaju osnivanja sindikalne podružnice, članovima
Sindikata smatraju se i osobe koje nisu uplatile sindikalnu članarinu, ali ne duže od 30 dana.
VIII PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
Članak 15
(1) Učlanjenjem u Sindikat, član stječe sljedeća prava:
(a) na zastupanje pri pregovaranju i sklapanju kolektivnog ugovora,
(b) na besplatnu pravnu pomoć,
(c) na pružanje materijalne pomoći (bolest, nesreća na radu, smrt i sl.),
(d) na zaštitu u štrajku,
(e) na pravo da bira i da bude biran u tijela Sindikata,
(f) na pravovremene informacije o svim aktivnostima Sindikata u svezi s ostvarivanjem prava iz rada i po osnovi rada,
(g) na obrazovanje i osposobljavanje za sindikalni rad,
(h) na kulturne, športske i druge susrete i druženja članova,
(i) na ostvarenje drugih prava koja proizlaze iz rada i djelatnosti Sindikata.
IX BESPLATNA PRAVNA POMOĆ
Članak 16
(1) Besplatna pravna pomoć obuhvaća:
(a) besplatne pravne savjete u svezi s ostvarivanjem prava iz rada i
po osnovi rada,
(b) pružanje radno – pravne zaštite pred sudovima u Republici Hrvatskoj,
(c) zastupanje pred službeničkim sudovima.
(2) Pravo na besplatnu pravnu pomoć iz stavka 1. alineje (a) ovoga
članka, član Sindikata ostvaruje obraćanjem sindikalnom povjereniku ili pravnoj službi Sindikata.
(3) Besplatnu pravnu pomoć iz stavka 1. alineje (b) i (c) ovoga članka, član Sindikata ostvaruje podnošenjem zahtjeva za pomoć i temeljem ovlasti za zastupanje danoj Sindikatu.
(4) Ukoliko se pravo na besplatnu pravnu pomoć ostvaruje na inicijativu Sindikata, smatra se da je takva pomoć pružena ako je:
(a) o inicijativi obaviještena sindikalna podružnica pismenim putem s
naputkom o postupanju, odnosno informacija o tome objavljena na web stranici Sindikata,
(b) član postupio po naputku Sindikata te traženu dokumentaciju
dostavio pravnoj službi putem sindikalnog povjerenika ili osobno, uz
predočenje potvrde prijama dokumenata od strane pošte ili Sindikata,
(c) Sindikat poduzeo odgovarajuće pravne korake radi ostvarenja
prava za koje je dobivena punomoć člana Sindikata.
(5) Izuzetno, član gubi pravo na besplatnu pravnu pomoć Sindikata
ukoliko ne postupi ili postupi suprotno pismenom naputku pravne službe Sindikata.
(6) Pravo na besplatnu pravnu pomoć prestaje s danom istupanja iz
članstva Sindikata odnosno prestanka članstva u Sindikatu, izuzev slučaja iz članka 20 stavka 2.
Članak 17
član Sindikata je dužan:
(a) savjesno obnašati službu, odnosno savjesno raditi,
(b) poštovati odredbe Statuta i djelovati sukladno zadaćama Sindikata,
(c) odgovorno i časno obnašati izborne dužnosti u Sindikatu,
(d) sudjelovati u organiziranim aktivnostima Sindikata (upozorenja,
bojkot, štrajk),
(e) čuvati imovinu Sindikata,
(f) redovito plaćati članarinu,
(g) sudjelovati na sastancima podružnice i drugim sindikalnim sastancima,
(h) razvijati odnose u Sindikatu na načelima ljudskih prava, temeljnih
sloboda i radničke solidarnosti te poštovati slobodu osobnosti, ne izražavati stranačku pripadnost i uvjerenje u sindikalnom djelovanju,
(i) propagirati Sindikat s ciljem povećanja broja članova.
Članak 18
Za vrijeme bolovanja dužeg od 42 dana, čuvanja trudnoće, porodiljnog dopusta i u slučaju mirovanja radnog odnosa, član Sindikata oslobođen je od plačanja članarine.
X PRESTANAK ČLANSTVA
Članak 19
(1) članstvo u Sindikatu prestaje:
(a) istupanjem iz članstva davanjem pisane izjave,
(b) odbijanjem plaćanja članarine,
(c) umirovljenjem,
(d) prestankom službe ili radnog odnosa,
(e) isključenjem radi djelovanja suprotno Statutu Sindikata i/ili nepoštivanja odluka Glavnog povjereništva,
(f) smrću.
(2) Izuzetno od stavka 1. ovog članka, članstvo u Sindikatu se nastavlja i nakon umirovljenja, odnosno prestanka službe ili radnog odnosa, za vrijeme dok je članu potrebna radno – pravna zaštita u odnosu na preostalu službu, odnosno radni odnos, ako je pružanje pravne pomoći zatraženo prije prestanka službe odnosno radnog odnosa ili je pravna pomoć zatražena nakon prestanka službe odnosno radnog odnosa u svezi s prestankom službe odnosno radnog odnosa.
(3) Nastavak članstva iz stavka 2. ovog članka odnosi se samo na
besplatnu pravnu pomoć.
Članak 20
(1) Istupanje iz članstva ostvaruje se davanjem pisane izjave i vraćanjem iskaznice povjereniku u podružnici ili Sindikatu.
(2) član Sindikata ne može istupiti iz Sindikata dok nije podmirio sve
obveze prema Sindikatu.
(3) Obavijest o obvezi plaćanja sindikalne članarine, kao i o prekidu
obveze plaćanja sindikalne članarine poslodavcu podnosi sindikalni
povjerenik podružnice.
(4) Bez pisane obavijesti sindikalnog povjerenika podružnice, poslodavac ne smije obustaviti naplatu sindikalne članarine na osobni zahtjev člana sindikata.
(5) član koji je istupio iz članstva Sindikata ne može se vratiti u članstvo prije proteka od godine dana.
Članak 22
(1) član Sindikata koji krši Statut i druge akte Sindikata ili ne provodi odluke koje su obvezne za sve članove, isključit će se iz članstva u Sindikatu.
(2) Prijedlog za isključenje člana Sindikata donosi povjereništvo podružnice, odnosno sindikalni povjerenik ukoliko u podružnici nije formirano povjereništvo.
(3) Odluku o isključenju člana Sindikata donosi sindikalni povjerenik
ili Glavno povjereništvo.
(4) Isključeni član ima pravo žalbe na odluku o isključenju.
(5) Žalba odlaže isključenje dok o njoj ne odluči Statutarna komisija.
(6) Žalba se podnosi Statutarnoj komisiji u roku od 15 dana od primitka odluke o isključenju.
(7) Statutarna komisija Sindikata odlučit će o žalbi u roku od mjesec
dana od podnošenja žalbe.
(8) Odluka Statutarne komisije je konačna.
(9) Član isključen sukladno odredbama ovog članka može ponovo
pristupiti Sindikatu po proteku roka od 5 godina od dana isključenja iz
Sindikata.
(10) Uz suglasnost sindikalnog povjerenika isključeni član može
pristupiti Sindikatu i prije proteka roka iz prethodnog stavka, ali ne pri-
je proteka roka od 2 godine od dana isključenja iz Sindikata.
Članak 23
Tijela Sindikata na državnoj razini su: Sabor Sindikata, Glavno povjereništvo, Predsjedništvo Glavnog povjereništva, predsjednik Sindikata, Statutarna komisija i Nadzorni odbor.
Članak 24
(1) Sabor Sindikata (u daljnjem tekstu: Sabor) je najviše tijelo Sindikata.
(2) Sabor čine:
(a) četiri zastupnika ispred svake županije,
(b) članovi Glavnog povjereništva i novoizabrani županijski povjerenici
(c) članovi Nadzornog odbora,
(d) članovi Statutarne komisije te
(e) zastupnici izabrani po kriteriju 1 zastupnik na svakih 750 članova Sindikata.
(3) Sabor može biti izvještajno – izborni, tematski, izvanredni ili svečani.
(4) Sabor radi u sjednicama.
(5) Sabor se redovito saziva svake četiri godine.
(6) Izvanredni sabor saziva se prema potrebi na zahtjev dvije trećine povjereništava županija, ili natpolovične većine ukupnog broja članova Sindikata ili dvije trećine članova Glavnog povjereništva ili predsjednika Sindikata.
(7) Sabor pravovaljano odlučuje ako mu je nazočna natpolovična većina članova, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih, ako ovim Statutom nije drugačije propisano.
Članak 25
Sabor saziva i sjednicama predsjedava predsjednik Sindikata.
Članak 26
(1) Sabor odlučuje o svim pitanjima od interesa za Sindikat.
(2) Zadaće i ovlasti Sabora jesu:
(a) izbor i imenovanje radnih tijela Sabora,
(b) donošenje statuta i programa rada Sindikata,
(c) donošenje poslovnika o radu Sabora i njegovih tijela,
(d) donošenje odluka od važnosti za cjelokupno članstvo Sindikata,
(e) razrješavanje dotadašnjeg Glavnog povjereništva i potvrđivanje
Glavnog povjereništva,
(f) biranje i razrješavanje predsjednika Sindikata,
(g) biranje i razrješavanje članova Statutarne komisije i Nadzornog
odbora,
(h) razmatranje izvješća o radu tijela Sindikata i ocjenjivanje njihova
rada,
(i) davanje ovlasti Glavnom povjereništvu o pristupanju udrugama više razine u Hrvatskoj odnosno o pristupanju međunarodnim sindikalnim udrugama,
(j) donošenje odluke o prestanku rada Sindikata.
Članak 27
(1) Glavno povjereništvo Sindikata je najviše tijelo Sindikata između
zasjedanja Sabora.
(2) Glavno povjereništvo Sindikata čine predsjednik Sindikata, povjerenici županijskih povjereništava, povjerenici u podružnicama po kriteriju broja članova u podružnici, i do dva člana Sindikata koje imenuje Predsjednik Sindikata.
(3) Član Glavnog povjereništva je i predsjednik Sindikata kojem je prestao mandat i to u sazivu neposredno nakon prestanka mandata.
(4) U slučaju promjene člana Glavnog povjereništva tijekom izbornog razdoblja, novoizabranog člana potvrđuje Glavno povjereništvo na prvoj slijedećoj sjednici.
(5) Članstvo u Glavnom povjereništvu je nezamjenjivo.
Članak 28
(1) Glavno povjereništvo odgovara za svoj rad Saboru i članstvu.
(2) Glavno povjereništvo se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
(3) Radom Glavnog povjereništva rukovodi predsjednik Sindikata.
(4) Glavno povjereništvo bira iz svog sastava Predsjedništvo Glavnog povjereništva na prijedlog predsjednika Sindikata i može na njega prenijeti određene izvršne i financijske ovlasti.
(5) Prijedlog članova Predsjedništva Glavnog povjereništva predsjednik Sindikata podnosi uvažavajući regionalnu, strukturalnu i spolnu zastupljenost kandidata u Predsjedništvu Glavnog povjereništva.
Članak 29
(1) Glavno povjereništvo Sindikata je samostalno, u okviru svojih prava, dužnosti i odgovornosti:
(a) osigurava što povoljnije uvjete za pregovaračku i partnersku ulogu prilikom zaključivanja kolektivnog ugovora, kao i u drugim oblicima
pregovaranja, dogovaranja i sporazumijevanja o svim pitanjima od interesa za službenike i namještenike te zaposlenike u drugim službama i pravnim osobama, članove Sindikata i Sindikat,
(b) poduzima potrebne aktivnosti za unaprjeđivanje uvjeta rada, zaštite na radu i unaprjeđivanje radne i životne sredine,
(c) donosi financijski plan i usvaja zaključni račun o poslovanju Sindikata,
(d) upravlja financijskim sredstvima i imovinom Sindikata,
(e) raspravlja i usvaja konačni tekst kolektivnog ugovora na razini
države, ukoliko tu ovlast nije prenio radnoj skupini za kolektivno pregovaranje,
(f) utvrđuje prijedlog Statuta,
(g) usklađuje Statut i ostale akte Sindikata s propisima i temeljem toga obavlja izmjene i dopune Statuta između dva izborna Sabora, radi njegovog usklađivanja s pozitivnim propisima,
(h) utvrđuje listu kandidata za predsjednika Sindikata, uz prethodno
dostavljeni životopis i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, s time da broj kandidata ne može biti veći od pet,
(i) utvrđuje listu kandidata za Nadzorni odbor, Statutarnu komisiju i druga tijela Sindikata,
(j) imenuje pregovarački tim za sklapanje kolektivnog ugovora,
(k) po potrebi osniva regionalne (županijske) urede i postavlja voditelje ureda na prijedlog predsjednika Sindikata,
(l) imenuje zastupnike Sindikata u drugim udrugama ili udrugama više razine u Hrvatskoj te u međunarodnim sindikalnim udrugama,
(m) zalaže se za sigurnost zaposlenja, socijalnu i materijalnu sigurnost zaposlenika te zaposlenika drugih službi i pravnih osoba,
(n) unaprjeđuje organizaciju Sindikata donošenjem odluka, uputa i preporuka,
(o) organizira ili sudjeluje u organiziranju obrazovanja sindikalnih povjerenika,
(p) osigurava informiranje u Sindikatu,
(r) donosi i provodi program rada,
(s) osigurava obavljanje svih poslova za potrebe Sabora, Statutarne
komisije, Nadzornog odbora, kao i tijela koja osniva,
(t) pomaže u radu sindikalnim podružnicama i povjereništvima,
(u) donosi poslovnik o radu i odlučuje o svim drugim pitanjima od interesa za Sindikat koja nisu u nadležnosti drugih tijela Sindikata,
(v) donosi radno – pravne akte stručne službe Sindikata.
(2) Glavno povjereništvo, na prijedlog Predsjedništva ili 10% članova Glavnog povjereništva, donosi odluku o razrješenju i isključenju člana iz Sindikata, sindikalnog povjerenika i županijskog povjerenika zbog kršenja Statuta, nepoštivanja odluka Glavnog povjereništva odnosno drugih akata Sindikata.
(3) Odluka Glavnog povjereništva iz stavka 2. ovog članka je konačna.
(4) U slučaju pokretanja postupka radi isključenja člana, sindikalnog povjerenika ili županijskog povjerenika, suspendira mu se članstvo u Sindikatu do donošenja konačne odluke.
Članak 30
(1) Predsjedništvo Glavnog povjereništva je izvršno tijelo koje čini
predsjednik Sindikata te 2 dopredsjednika, a za svoj rad odgovorno je Glavnom povjereništvu.
(2) Predsjedništvo Glavnog povjereništva provodi odluke Sabora
Sindikata, Glavnog povjereništva, donosi odluke u skladu sa Statutom Sindikata, priprema sjednice Glavnog povjereništva te brine o informativnoj, organizacijskoj i drugoj djelatnosti u Sindikatu i odnosima s poslodavcem i s javnošću.
(3) Predsjedništvo Glavnog povjereništva odlučuje o zahtjevu za ukidanje imuniteta sindikalnom povjereniku.
(4) Predsjedništvo Glavnog povjereništva se sastaje po potrebi i donosi poslovnik o svom radu.
Članak 31
(1) Predsjednika Sindikata bira Sabor.
(2) Predsjednik Sindikata:
(a) predstavlja i zastupa Sindikat prema trećim osobama,
(b) zastupa Sindikat u pravnom i financijskom prometu,
(c) podnosi izvješće o radu Sindikata svake dvije godine Glavnom
povjereništvu ili ranije na njegov zahtjev,
(d) zaključuje i potpisuje kolektivni ugovor i druge ugovore,
(e) ostvaruje suradnju s tijelima drugih udruga i udruga više razine u Hrvatskoj i u inozemstvu,
(f) brine se i osigurava provođenje Statuta, odluka Sabora i drugih tijela Sindikata,
(g) brine se o osiguranju stručne i druge pomoći sindikalnim povjerenicima i povjereništvima,
(h) inicira i koordinira aktivnosti tijela Sindikata,
(i) samostalno upravlja financijskim sredstvima i imovinom Sindikata do 100.000 kuna te
(j) obavlja i druge poslove koje mu povjere tijela Sindikata.
Članak 32
(1) Predsjednik Sindikata obavlja dužnost profesionalno.
(2) U slučaju prestanka mandata, predsjednik Sindikata ima pravo na
naknadu plaće tri mjeseca po prestanku mandata, ukoliko se ne može vratiti na radno mjesto na koje je bio raspoređen neposredno prije izbora za predsjednika Sindikata.
(3) Kandidati za predsjednika Sindikata predlažu se na sjednici županijskog povjereništva temeljem odluke Glavnog povjereništva.
Članak 33
(1) Na prijedlog predsjednika Sindikata iz redova članova Predsjedništva Glavnog povjereništva bira se 2 zamjenika predsjednika
(2) Zamjenike predsjednika bira Glavno povjereništvo.
Članak 34
(1) Sindikat ima glavnog tajnika kojega imenuje Glavno povjereništvo na prijedlog predsjednika Sindikata.
(2) Glavni tajnik pomaže predsjedniku Sindikata u radu i obavlja pravne, tehničke, organizacijske i druge stručne poslove za potrebe tijela Sindikata, a naročito:
(a) rukovodi stručnom službom,
(b) pruža organizacijsku i tehničku pomoć i podršku tijelima Sindikata,
(c) informira članstvo i javnost putem priopćenja, web stranica Sindikata i Sindikalnog lista,
(d) priprema i izrađuje nacrte akata za potrebe Sindikata,
(e) izrađuje prijedloge i organizira edukaciju sindikalnih povjerenika i članova Sindikata,
(f) priprema sjednice tijela Sindikata,
(g) nadzire vođenje evidencije članstva Sindikata,
(h) sudjeluje u radnoj skupini za kolektivno pregovaranje,
(i) priprema i predlaže Glavnom povjereništvu radno – pravne akte stručne službe.
(3) Glavni tajnik poslove obavlja profesionalno, a za svoj rad odgovara Glavnom povjereništvu i Predsjedniku Sindikata
Članak 35
(1) Sindikat ima stručnu službu koja obavlja pravne, administrativno – tehničke, računovodstvene i druge poslove za potrebe izvršavanja zadaća Sindikata i njegovih tijela.
(2) Odluku o osnivanju stručne službe donosi Glavno povjereništvo.
(3) Opis poslova, opseg materijalnih i drugih prava zaposlenika u
stručnim tijelima utvrđuje se Pravilnikom o radu kojeg donosi Glavno
povjereništvo.
(4) Sredstva za financiranje stručne službe Sindikata osiguravaju se
financijskim planom.
(5) Glavno povjereništvo može obavljanje ovih poslova povjeriti drugom tijelu ili ovlaštenoj osobi, ako ocijeni da je to povoljnije.
(6) O povjeravanju ovih poslova zaključuje se poseban sporazum ili
ugovor.
Članak 36
(1) Nadzorni odbor obavlja nadzor nad upotrebom i korištenjem
imovine i financijskih sredstava Sindikata.
(2) Nadzorni odbor se sastaje u pravilu jednom godišnje ili po potrebi radi razmatranja financijskog poslovanja tijela Sindikata te izvještava nadležna tijela Sindikata o svojim nalazima i zapažanjima i daje im prijedloge za unapređenje materijalno – financijskog poslovanja.
(3) Nadzorni odbor broji 3 člana.
(4) Nadzorni odbor na konstituirajućoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.
(5) Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Glavnog povjereništva, Predsjedništva Glavnog povjereništva ili Statutarne komisije.
(6) Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva Predsjednik Sindikata najkasnije 30 dana od Sabora Sindikata i predsjedava sjednicom do izbora Predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika Nadzornog odbora.
(7) U slučaju smrti, ostavke ili prestanka članstva u Sindikatu, člana Nadzornog odbora zamjenjuje prvi slijedeći kandidat s izborne liste prethodnog Sabora.
Članak 37
(1) Statutarna komisija:
(a) prati ostvarivanje i provođenje odredaba ovoga Statuta,
(b) daje tumačenje odredaba ovoga Statuta,
(c) ocjenjuje usklađenost odredaba drugih akata Sindikata i tijela Sindikata s odredbama Statuta,
(d) razmatra inicijative i opravdanost zahtjeva tijela i članova Sindikata za izmjenu i dopunu Statuta te drugih akata,
(e) priprema prijedloge za usklađivanje Statuta s propisima,
(f) obavlja druge poslove koje joj u nadležnost povjeri Glavno povjereništvo.
(2) Statutarna komisija ima troje članova.
(3) Statutarna komisija iz svojih redova bira predsjednika i zamjenika predsjednika Statutarne komisije.
(4) Članovi Statutarne komisije ne mogu biti članovi Glavnog povjereništva, Predsjedništva Glavnog povjereništva ili Nadzornog odbora.
(5) Konstituirajuću sjednicu saziva Predsjednik Sindikata najkasnije 30 dana od Sabora Sindikata i predsjedava sjednicom do izbora Predsjednika Statutarne komisije i zamjenika Statutarne komisije.
(6) U radu Statutarne komisije sudjeluje pravni savjetnik stručne službe Sindikata bez prava glasa.
(7) U slučaju smrti, ostavke ili prestanka članstva u Sindikatu, člana Statutarne komisije zamjenjuje prvi slijedeći kandidat s izborne liste prethodnog Sabora.
(8) predsjednik statutarne komisije sudjeluje u radu glavnog povjereništva i predsjedništva glavnog povjereništva
Članak 38
(1) Glavno povjereništvo Sindikata, odnosno Predsjedništvo Glavnog povjereništva imenuje, iz reda članova Sindikata, radnu skupinu za kolektivno pregovaranje na razini države.
(2) Radna skupina može imati do devet članova.
(3) U radnu skupinu ulazi po svojoj funkciji predsjednik Sindikata, a ostali se članovi biraju prema potrebnom stručnom znanju i iskustvu.
Članak 39
Ovlasti radne skupine za kolektivno pregovaranje jesu:
(a) prikupljanje značajnih činjenica koje se odnose na materiju i predmet pregovaranja,
(b) izrada nacrta prijedloga kolektivnog ugovora,
(c) pregovaranje s poslodavcem i njegovim udrugama o sklapanju kolektivnog ugovora,
(d) izvještavanje Glavnog povjereništva o rezultatima pregovaranja i
(e) izrada konačnog teksta prijedloga kolektivnog ugovora.
XI OBLICI RADA I DJELOVANJA
Članak 40
(1) Radi razmatranja specifičnih pitanja od posebnog interesa za pojedine grupacije odnosno djelatnosti, Glavno povjereništvo osniva, kao stalni oblik rada odnosno djelovanja, odbore djelatnosti.
(2) Ovisno o potrebi, Glavno povjereništvo može osnivati i druga stalna i povremena radna tijela (komisije i sl.) koja vode brigu o pojedinim specifičnim pitanjima iz djelokruga rada Glavnog povjereništva odnosno interesa za članstvo Sindikata.
Članak 41
(1) Odbori djelatnosti i druga stalna i povremena radna tijela mogu imati tri, pet ili najviše sedam članova.
(2) Članovi tih tijela imenuju se iz redova članova Sindikata na prijedlog županijskih povjereništava i predsjednika Sindikata, a predsjednici, po mogućnosti, iz redova članova Glavnog povjereništva.
(3) Predsjednike odbora biraju članovi odbora.
(4) Odluke Glavnog povjereništva kojima se predlaže ili razmatra
unaprjeđenje ili rješavanje pojedinih pitanja veznih za posebne interese pojedinih grupacija odnosno djelatnosti prethodno je, u pravilu, potrebno razmotriti na sjednici odbora djelatnosti za koju je osnovan, uz nazočnost predstavnika odbora na sjednici Glavnog povjereništva na kojoj se razmatra.
Članak 42
(1) Izbori za tijela Sindikata na višoj razini (Sabor Sindikata, predsjednika Sindikata, Nadzorni odbor i Statutarnu komisiju) su tajni uz obvezu predlaganja više kandidata.
(2) Izbori za tijela Sindikata pravovaljani su ako je nazočno 2/3 članova biračkog tijela.
(3) U Nadzorni odbor i Statutarnu komisiju izabrani su kandidati koji dobiju najveći broj glasova nazočnih članova.
(4) Za predsjednika Sindikata izabran je kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova.
(5) Ako u prvom krugu ni jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, održava se drugi krug izbora.
(6) U drugi krug izbora ulaze dva kandidata koja su u prvom krugu dobila najveći broj glasova.
(7) Ako ni u drugom krugu ni jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, novi izborni Sabor zakazuje se u roku od tri mjeseca.
(8) U slučaju iz stavka 7. ovog članka, do izbornog Sabora, dužnost predsjednika Sindikata obavlja dotadašnji predsjednik.
(9) Sabor potvrđuje članove Glavnog povjereništva – županijske povjerenike i članove izabrane po kriteriju broja članova u županijama i podružnicama.
Članak 43
(1) Sva sindikalna tijela biraju se na četiri godine bez ograničenja broja mandata.
(2) Izbori u sindikalnim podružnicama i županijskim povjereništvima obvezno se provode u godini održavanja izbornog Sabora Sindikata, sukladno odluci Glavnog povjereništva i neovisno od činjenice trajanja mandata.
Članak 44
Statut Sindikata donosi natpolovična većina nazočnih zastupnika Sabora.
Članak 45
(1) Opoziv članova tijela i dužnosnika u Sindikatu obavlja se na način na koji su birani.
(2) Pravo predlaganja opoziva ima svaki član i tijelo Sindikata.
(3) O pokretanju postupka opoziva odlučuje tijelo čiji je član osoba za koju se traži opoziv.
Članak 46
Član tijela Sindikata i dužnosnik može dati ostavku, koju je dužan obrazložiti.
Članak 47
U tijelima Sindikata odluke se donose u pravilu javnim glasovanjem.
XIII SURADNJA SA DRUGIM SINDIKATIMA
Međunarodna suradnja
Članak 48
(1) Sindikat surađuje s drugim udrugama i udrugama više razine kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu, radi uspješnijeg ostvarivanja ciljeva Sindikata, a na principima sindikalne uzajamnosti i razumijevanja na svim razinama sindikalnog organiziranja i djelovanja.
(2) Sindikat samostalno ili zajedno s drugim udrugama i udrugama više razine utvrđuje i ostvaruje ciljeve Sindikata u međunarodnoj suradnji.
(3) Uspostavljena suradnja ostvaruje se prema interesima Sindikata.
XIV UVJETI I POSTUPAK ORGANIZIRANJA SINDIKALNIH AKCIJA
Članak 49
(1) Sindikat je spreman sredstvima pritiska štititi i promicati interese svojih članova i ovlašten je poduzimati štrajk i druge sindikalne akcije sukladno odredbama Zakona o radu i kolektivnog ugovora.
(2) Odluku o pokretanju štrajka i drugih sindikalnih akcija donosi Glavno povjereništvo nakon izvršene konzultacije s povjerenicima u sindikalnim podružnicama.
(3) Izuzetno, ukoliko se radi o pokretanju štrajka i drugih sindikalnih akcija na razini sindikalne podružnice, odluku može donijeti predsjednik Sindikata, odnosno Predsjedništvo Glavnog povjereništva.
Članak 50
(1) Štrajk i druge sindikalne akcije Sindikat može poduzimati u slučaju kršenja odredaba kolektivnog ugovora nakon neuspjelog postupka mirenja.
(2) Za organizaciju i provedbu štrajka Sindikat koristi sindikalna pravila o štrajku.
Članak 51
Pri organiziranju i poduzimanju štrajka Glavno povjereništvo i sudionici štrajka moraju voditi računa o ostvarivanju Ustavom zajamčenih prava i sloboda drugih, a osobito o osiguranju života, zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine.
XV FINANCIJSKA I MATRIJALNA SREDSTVA I IMOVINA
Članak 51
(1) Članarina je osnovni izvor prihoda i financiranja djelatnosti Sindikata.
(2) Visina članarine i njezino raspoređivanje utvrđuje se odlukom Glavnog povjereništva.
(3) Članarina se plaća mjesečno.
(4) Iz sredstava članarine i drugih sredstava, prema odluci Glavnog povjereništva, osnivaju se odgovarajući sindikalni fondovi.
(5) Financijsko poslovanje Sindikata obavlja se preko vlastitog žiroračuna, sukladno pozitivnim propisima i odlukama Glavnog povjereništva, Predsjedništva Glavnog povjereništva i predsjednika Sindikata.
(6) Sredstvima i imovinom Sindikata raspolaže se po principima dobrog gospodara.
Članak 52.
Osim prihoda od članarine Sindikat može ostvarivati prihod i iz drugih izvora, u skladu s posebnim propisima.
XVI PRESTANAK DJELOVANJA SINDIKATA
Članak 53
Sindikat može prestati s radom donošenjem odluke na Saboru Sindikata, ako je sjednici nazočno 2/3 zastupnika, natpolovičnom većinom glasova nazočnih zastupnika.
Članak 54
(1) Ako Sindikat prestane djelovati, imovina Sindikata prosljeđuje se ustanovi „Dječji dom Zagreb“ Nazorova 49.
(2) Imovina Sindikata ne može se podijeliti članovima Sindikata.
XVII PRELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 55
Do potpunog ustrojstva sindikata neki članci ovog statuta ne mogu biti važeći.
Glavno povjereništvo je dužno ustrojiti sindikat za potpuno djelovanje najkasnije za godinu dana po dobivanju rješenja o registraciji.
Predsjednik sindikata je dužan sazvati izvještajni sabor nakon godinu dana od dobivanja rješenja o registraciji.
Statutarana komisija je dužna za izvještajni sabor pripremiti izmjene i dopune statuta prema prijedlozima članstva.